C0930-ki191219 – c0930-ki191219 Rumi Nagahara 32 years old